Toetused, blanketid

Jõgevamaa spordiklubidele harrastusspordi toetuse eraldamise kord

Kinnitatud Jõgevamaa Spordiliit Kalju juhatuse koosolekul 8.11.2013, muudetud 22.05.2020

Üldsätted
1.1. Jõgeva maakonnale riigieelarvest eraldatud sporditoetuse jaotamise korra aluseks on Kultuuriministeeriumi ja Jõgevamaa Spordiliit Kalju vaheline leping.
1.2. Toetust võivad taotleda MTÜ registrikoodiga spordiorganisatsioonid „Spordiseaduse” § 4 mõistes, mis on asutatud Jõgeva maakonnas ja kelle tegevuspiirkonnaks on Jõgevamaa.
1.3. Spordiorganisatsioon peab vastama spordiseaduse paragrahv 9 lõigete 1 ja 2 nõuetele: spordiorganisatsioonil on kehtiv arengukava, milles nähakse ette spordiorganisatsiooni missioon ja eesmärgid ning nende täitmiseks kavandatav tegevus ning vahendid.
1.4. Spordiorganisatsioon on esitanud tähtaegselt Eesti spordiregistri spordiorganisatsioonide alamandmekogusse oma eelmise aasta andmed, majandusaasta aruande ja harrastuspordi toetuse kasutamise aruande.
1.5.Toetuse kasutamine on suunatud Jõgevamaa elanikele ja üritus on Jõgevamaa spordiürituste ja võistluste kalenderplaanis.
1.6. Toetust spordiorganisatsioonile, eraldatakse:
1.6.1.Jõgeva maakonna elanikkonna eri vanusegruppidele korraldatavate harrastusspordiürituste ja nendest osavõtu toetamiseks;
1.6.2. sportimispaikade heakorrastamiseks ja spordiinventari soetamiseks;
1.6.3. spordi korraldamisega seotud isikute koolitamiseks;
1.6.4. spordialase teavitustegevuse toetamiseks ja tunnustusürituste korraldamiseks.

Toetuse taotlemine, menetlemine ja eraldamine
2.1. Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane avaldus, mis esitatakse Jõgevamaa Spordiliit Kalju´le 1.veebruariks elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatud.
Jõgevamaa Spordiliit Kalju kasutab toetuse taotluste vastuvõtul vormi, mis on kättesaadav veebilehel.
Toetus eraldatakse jooksvaks kalendriaastaks.
2.2. Laekunud taotlusi hindab ja toetuse eraldamise otsustab Jõgevamaa Spordiliit Kalju juhatus hiljemalt 30 päeva pärast Kultuuriministeeriumi ja Jõgevamaa Spordiliit Kalju vahelise lepingu allkirjastamist.
2.3. Toetus eraldatakse sihtotstarbeliselt. Toetuse aluseks on taotleja taotlus ja Jõgevamaa Spordiliit Kalju juhatuse otsus, mis on väljamakse tegemise alusdokumendiks.
2.4. Toetus kantakse spordiorganisatsiooni arvelduskontole pangas.
2.5. Toetuse andjal on õigus toetus kogu ulatuses tagasi nõuda, samuti jätta toetuse saaja edaspidised taotlused rahuldamata juhul, kui toetuse saaja:
2.5.1 ei kasuta toetust taotluses näidatud eesmärgil ja tingimustel;
2.5.2 ei esita õigeks ajaks aruannet;
2.5.3 esitab taotluses või aruandes valeandmeid;
2.5.4 ei tagasta kasutamata jäänud osa toetusest hiljemalt koos aruande esitamisega;
2.5.5 ei esita toetuse andja nõudmisel sündmuse ära jäämise korral toetusese kasutamise vahearuannet või ei võimalda tutvuda toetuse kasutamisega seotud originaaldokumentidega;
2.5.6 rikub oluliselt muid taotlusest tulenevaid kohustusi.

Toetuse järelevalve
3.1. Toetuse saaja on kohustatud esitama Jõgevamaa Spordiliit Kalju’le toetuse kasutamise aruande järgmise aasta 10. jaanuariks. Toetuse saaja on kohustatud esitama vastava nõude saamisel vajaminevad dokumendid.

Taotluse vorm

Aruande vorm